Почетак » Статут

Статут

Контакт удружења “Темска”:

udruzenjetemska@gmail.com

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 04.04.2010. године у Темској, усвојен је следећи:

ОСНИВАЧКИ АКТ

УДРУЖЕЊА Удружење »ТЕМСКА«

Члан 1.

Оснивачи: Милан Ђорђевић из Темске, Марко Илић из Темске, Миљан Марковић из Темске, Александар Милошевић из Темске и Мирослав Ћирић из Темске оснивају удружење ” Удружење Темска ” са седиштем у Темској.

Члан 2.

Удружења Темска се оснива ради остваривања циљева у области: унапређивања заштите животне средине, образовањa грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, промовисање етничких вредности и развој етно туризма, заштита и очување реке Темштице, културно историјских споменика и локалитета.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне средине и одрживог развоја;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите животне средине и за спровођење активности на заштити и уређењу природе;

5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине;

6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине.

7) организује активности у циљу развоја, просторног уређења, урбанизације и популаризације Темске.

8) организовања активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима,

9) утиче на свеукупно побољшање услова живота у Темској и околини.

10) конкурише на локалном и републичком нивоу за пројекте који су од општег интереса грађана Темске.

11) организује културна и спортска дешаваља у заједници.

Члан 3.

За заступање удружења овлашћен је: Милан Ђорђевић, 18355 Темска.

Члан 4.

Оснивачи:

1. Милан Ђорђевић, *************,

2. Марко Илић, *************

3. Миљан Марковић, *************

4. Александар Милошевић, *************

5. Мирослав Ћирић, *************

Члан 5.

Органи у удружењу: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 6.

Управљање Удружењем: чланови преко изабраних органа.

Члан 7.

Датум усвајања Статута: 04.04.2010. године у Темској.

Члан 8.

Под оснивачким улогом сматра се сво радно, интелектуално, идејно и материјално ангажовање оснивача Удружења, као и сва средства уложена од стране оснивача Удружења при регистрацији Удружења сматра се оснивачким улогом.

Председник Управног одбора Удружења Темска: Милан Ђорђевић

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

Миљан Марковић ____________________

*****************************************************************************************************************************

З А П И С Н И К

СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА „ТЕМСКА”

У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09) и чланом 9. став 1. тачка 4 Правилника о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења, на основу слободне воље групе грађана окупљених у Оснивачком одбору, приступило се одржавању Оснивачке Скупштине Удружења “Темска”.

Оснивачки одбор Удружења у саставу:

 1. Миљан Марковић
 2. Александар Милошевић
 3. Марко Илић
 4. Милан Ђорђевић
 5. Мирослав Ћирић
 6. Драгиша Спасић
 7. Милица Илић
 8. Андријана Спасић
 9. Дејан Ђорђевић
 10. Немања Стефановић

сазвао је Оснивачку скупштину удружења на дан 04.04.2010. године са почетком у 18 часова. Заседање Оснивачке скупштине одржано је у Темској. Иницијатор, Милан Ђорђевић, након што је утврђено да Оснивачкој скупштини присуствују сви оснивачи, отворeно је заседање оснивачке Скупштине и предложио дневни ред на усвајање.

Оснивачка скупштина је једногласно усвојила следећи дневни ред:

 1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара;
 2. Задаци и циљеви удружења Темска и доношење акта о оснивању Удружења;
 3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу статута и усвајање Статута;
 4. Избор органа удружења;
 5. Избор председника и подпредседника управног одбора;
 6. Разно.

Рад Оснивачке скуштине

Присутни оснивачи, једногласно су усвојили, да председавајући Оснивачке скупштине буде Миљан Марковић а записничар Александар Милошевић.

Председавајући Оснивачке скупштине Милан Ђорђевић, одржао је уводну реч о задацима и циљевима Удружења и прочитао је присутним оснивачима Предлог оснивачког акта Удружења и ставио га на гласање. Сви присутни гласали су за усвајање оснивачког акта Удружења Темска.

Председавајући Оснивачке скупштине Миљан Марковић прочитао је и образложила Предлог статута, а затим је ставио Предлог статута на гласање. Статут Удружења је усвојен једногласно.

Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору органа Удружења.

Органи удружења, поред скупштине удружења кога чине сви чланови је управни одбор кога чине три члана и надзорни одбор кога чине два члана.

За чланове Управног одбора изабрани су:

 1. Марко Илић
 2. Андријана Спасић
 3. Милан Ђорђевић
 4. Мирослав Ћирић
 5. Милица Илић

За чланове надзорног одбора изабрани су:

 1. Миљан Марковић
 2. Александар Милошевић

Након избора органа удружења Темска, оснивачка скупштина је прекинута на 30 минута, како би изабрани чланови Управног одбора, на првој седници предложили председника управног одбора.

На првој седници управног одбора за председника је предложен Милан Ђорђевић а за потпредседника Марко Илић. Након завршетка прве седнице управног одбора, настављена је Оснивачка скупштина, на коме су учесници Оснивачке скупштине једногласно изабрали предложене кандидате за председника и подпредседника Упрвног одбора.

За председника управног одбора, који је истовремено и заступник удружења, изабран је

Милан Ђорђевић из Темске. За подпредседника управног одбора изабран је је Марко Илић из Темске.

Оснивачка скупштина завршена у 20.30 минута.

У Темској, 04.04.2010. године.

Записничар Председавајући Оснивачке

скупштине

Александар Милошевић Миљан Марковић

*****************************************************************************************************************************

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 04.04.2010. године у Темској, усвојен је следећи

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА »ТЕМСКА«

Члан 1.

Удружење »ТЕМСКА« (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења и развоја Темске.

Члан 2.

Удружења Темска се оснива ради остваривања циљева у области: унапређивања заштите животне средине, образовањa грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, промовисање етничких вредности и развој етно туризма, заштита и очување реке Темштице, културно историјских споменика и локалитета.

Члан 3.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

 1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 2. организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине;
 3. објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине, у складу са законом;
 4. организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите животне средине и за спровођење активности на заштити и уређењу природе;
 5. организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине;
 6. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине.
 7. организује активности у циљу развоја, просторног уређења, урбанизације и популаризације Темске.
 8. организовања активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима,
 9. утиче на свеукупно побољшање услова живота у Темској и околини.
 10. конкурише на локалном и републичком нивоу за пројекте који су од општег интереса грађана Темске.
 11. организује културна и спортска дешаваља у заједници.

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење »ТЕМСКА«.

Назив Удружења на енглеском језику је: Association » TEMSKA «.

Удружење има седиште у Темској.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења .

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници

Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје два пута годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава председник Управног одбора.

Скупштина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Удружења;
 4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. одлучује о висини чланарине за следећу годину.
 8. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова (алтернативно: три члана), које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика председника и секретара.

Члан 11.

Председник Управног одбора представља и заступа и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине.

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на месну заједницу Темске .

Члан 20.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Удружење »ТЕМСКА«, у доњој половини: Association » TEMSKA « , а у средини ТЕМСКА.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.

Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке Скупштине Удружења и примењиваће се од дана регистрације код надлежног органа.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

Миљан Марковић ____________________

*****************************************************************************************************************************

У складу са чланом 11. став 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09) Оснивачка скупштина удружења (навести назив удружења), која је одржана 04.04.2010. године у Темској

донела је:

О Д Л У К У

о избору Милан Ђорђевић,

(име) (презиме)

ЈМБГ 2 9 1 1 9 7 8 7 3 2 5 2 6 , са пребивалиштем и адресом

Темска , __________________/______________ ________/_______

(место) (улица) (број)

за председника Управног одбора и лица овлашћеног за заступање удружења

_Удружење Темска__

(навести назив удружења)

Оснивачка скупштина донела је одлуку једногласно.

У _Темска___, __04.04.2010.____

(место) (датум)

Председавајући Оснивачке скупштине

_____Марковић Миљан______