Почетак » Сеоске Чаролије » Сеоске Чаролије Вол.2

Сеоске Чаролије Вол.2

Драги наши, поново вас водимо
на сеоске и зимске чаролије у Темску, на Старој планини. Ми се радујемо
поновном дружењу и неким новим познанствима. С обзиром на ове лепе, беле,
зимске дане који су нам стигли, радујемо се одласку на село још више!
Да ли се сећате зиме на селу?
Да ли се сећате бакиних специјалитета, мириса укусне хране, топлог шпорета и
пуцкетањa ватре? Санкања на џаковима, грудвања и прављење снешка белића? Ако се
сећате тих дана, време је да се подсетите, а ако нисте доживели, доживите садa са
нама!

СЕОСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ВАС ЧЕКАЈУ!

Идемо у Темску, село са
изузeтно богатом историјом, село средњовековних тврђава, једно од
најнасељенијих села Старе планине које краси невероватна природа ове прелепе и
још увек дивље планине. Њену природу и села сваке године обилазимо и
истражујемо. Главни циљ нам је да промовишемо нашa селa, сеоски живот и да га
оживимо нашим посетама. Зато сваке године лепоте старопланинске природе и села
делимо са вама.
Стара планина као једна од
најлепших и најочуванијих планина Србије, са разноврсним природним добрима,
биљним и животињским светом и богатом руралном традицијом, проглашена је за
Парк природе 1997. године. Припада Карпатско-балканском планинском ситему, а на
очуваност природе ове планине свакако је утицала њена изолованост. Изузетно је
богата водом, па је красе чудесни водопади, бистре реке, богате шуме, поља
шумског воћа и ароматичног биља, разноврстан биодиверзитет, због чега носи
епитет „планинска лепотица на истоку Србије“ и током целе године представља
идеално место за љубитеље нетакнуте природе.

ПРОГРАМ:

Петак, 11.1.2019

18:00h: Полазак са некадашње
Главне железничке станице код плаве локомотиве, долазак 15 минута раније како
бисмо кренули на време.
Путујемо аутопутем до Ниша,
одакле се одвајамо и возимо се кроз Сићевачку клисуру према Пироту, а затим од
Пирота даље настављамо до села Темска.
22:00h: Долзак у Темску,
смештај по домаћинствима. Слободно време и дружење до спавања.

Субота, 12.1.2019

8:00h: Доручак

9:00h: Обилазак и упознавање
села. Пешачење до видиковца Тумба, cтаза није превише напорна и укупно време за
успон и спуст је око 3 сата. На путу ка селу посетићемо манастир Свети Ђорђе.
*друга опција за оне који воле
мало захтевније стазе – одлазак комбијем до села Топли До, одакле се креће у
обилазаk Пиљских водопада и Кованог Дола.

15:00h: Ручак

16:00h: Интерактивна радионица
на тему „Ревитализација села“
На радионици ћемо давати
сугестије и конкретне предлоге о начинима за ревитализацију села, са акцентом
на туризам и побољшање видљивости села Старе планине.

19:00h: Тематско дружење у
просторијама Месне Заједнице. Забава ће бити отвореног типа, па ће нам се
придружити и локалци из села
Тема журке ће бити: Која си
животиња Старе планине (остављамо вам да пустите машти на вољу око облачења,
прерушавања и слично).
Наш поклон вама – кувано вино
и ракија.

Недеља, 13.1.2018

8:00h: Доручак, лична хигијена

9:00h: . Завирићемо у сеоски
„музеј“ и открити „Тајну једног времена“. Упознаћемо и прву плетиљу Србије,
тета Мињу, која ће нас спровести кроз зaборављене вредности. Тета Миња нас
упознаје са артефaктима прохујалих времена и са давном прошлошћу од турских
тапија до данас.
Посета ковачу, који ће нам
показати процес ковања и упознати нас са овим старим занатом.
Након ових посета крећу праве
сеоске чаролије у природи. Правићемо снешка, биће организовано такмичење у
спусту џаковима, а на крају спуста ћемо имати радионицу у прављењу иглoа.
Грудвање је под обавезно:)
* Алтернатива: Ако снега не
буде било, пешачићемо до села где ћемо имати радионицу подизања склоништа тзв.
„бивка“ и прављење логорске ватре, пробаћемо zip line.

16:00h: Организовани ручак у
Месној Заједници Темска. За припремање богате трпезе и специјалитета Старе
планине биће задужене домаћице из села.

18:00h: Полазак за Београд

ЦЕНА: УСКОРО

ОПРЕМА: Гојзерице/зимске
чизме, зимска одећа, камашне, због санкања и игара у снегу приремите резерве за
пресвлaчење.

У цену ће бити укључено:
– Смештај две ноћи,
– Превоз,
– 2 доручка и 2 ручка као и
кувано вино и ракија за журку
– Cмештај и храна за возача
– Oрганизацијски трошкови и
вођство пута

У цену није укључено:
– Додатни оброци у
домаћинствима
– Остало пиће на журци
– Индивидуални трошкови

Пријављивање и информације
телефоном или мејлом.
РОК ПРИЈАВЕ до 5.јануара

Број учесника је ограничен на
20.

КОНТАКТ:
065/9988777 – Немања Потребић
064/2375303 – Данијела Сантрач
infoviaserbia@gmail.com

Акцију реализују: тим „Via
Serbia“, Удружење „Темска“
Партнерске организације:
Удружење „Златне руке Старе планине“, „МЗ Темска“

~~~~~~~

Do you remember winter in the
coutryside? Do you remember grandma’s specialties, smell of a delicious food,
evening spent by the warm cooker, sound of cracking fire? Sledding on sandbags,
grudging and making snowman? If you remember these days, it is about time to
refresh your memory, and if you did not experience it, experience now with us!
SERBIAN (ORTODOX) NEW YEAR IN THE COUNTYSIDE; NEW YEAR PARTY IN SERBIAN
NATIONAL COSTUMES!
We are taking you to Temska,
village with rich history, village of medieval fortress, one of the most
populated villages of Stara planina (Old mountain) which is adorned with
incredible nature of this beautiful and still wild mountain. We visit and
explore it’s nature and its villages every year. Our mission is to promote
village, life in the countyside and revive it with our visits. Therefore every
year we share the beauty of the nature and this village with you.
Stara planina (Old mountain)
as one of the most beautiful and wildest mountains of Serbia, with diverse
natural resources, plant and animal world and rich rural tradition, has been
declared a nature park in 1997. It belongs to the Carpathian-Balkan mountain
system and on the preservation of this nature, certainly it thanks to is its
isolation. It is extremely rich in water, and it is adorned with marvelous
waterfalls, clear rivers, rich forests, fields of forest fruits and aromatic
herbs, a diverse biodiversity, why it carries the epithety „mountain
beauty in the east of Serbia“ and is an ideal place for lovers of
untouched nature throughout the year.

ACTION PROGRAM
:
FRIDAY: January 11, 2019

18:00h: Departure from the
formerly Main train station near blue locomotive, the arrival is 15 minutes
earlier to get started on time.
We travel by highway to Niš,
where we exit and drive through the Sićevac gorge towards Pirot, and then from
Pirot we continue to the village of Temska.
22:00h: Arrival in village of
Temska, accommodation by household. Free activities.

SATURDAY: January 12, 2019

8: 00h: Breakfast
9: 00h: Walking to the Tumba
sightseeing station. The trail is not too hard and the total time for ascent
and descent is about 3 hours. On the way to the village we will visit St.
George’s Monastery.
*Alternative – for those of
you who like not so easy tracks to walk by – we will go by van to the village
of Topli Do from where will start the track to waterfalls Piljski and Kovani Do.
15: 00h: Lunch
16: 00h: Interactive workshop
on theme „Revitalization of village“ on which we will give our
suggestions and make some plans on how to bring back people in these beautiful
remote villages of Stara mountain, with the accent on tourism and putting this
part of Serbia more visible on our touristic map and travelers itineraries.
19:00h Thematic party with the
locals..Theme for the party is: Which animal from Stara mountain are you? (feel
free to costume yourself, paint etc). Our present for you will be hot rakija
and wine, the rest of the drinks is on you.

SUNDAY: January 13, 2019

8:00h: Breakfast, personal
hygiene
9:00h: We will peek at the
village „museum“ and discover „The secret of one time“. We will
also get to know the first women in knitting of Serbia, auntie Minja, who will
lead us through the forgotten values. Minja will introduce us with the ancient
artifacts and the ancient past from the Turkish tapes to this day.
We will also visit the
blacksmith, which will show us the process of forging and introduce us to this
old craft.

After this the real vilagge
magic is happening..

We will be making snowman, and
after we will organize a competition in downhill sledding, and at the end of
the downhill we will have a workshop in making igloos. Grudging is a must!
*Alternative: If there is no
snow, we will walk to the village where we will have a workshop in making
natural shelters so-called. „survival huts“. We will try zip line.
16:00h:Organized lunch in the
Temska community center. For the preparation of the rich food table and
specialties of the Stara planina (Old Mountain), women from the village will be
in charge.

18: 00h: Departure to Belgrade

PRICE: SOON

EQUIPMENT: Winter boots,
winter clothes, gaiters, for the sledding and snow games take the extra clothes.

The price will include:
– Accommodation for two nights,
– Transport,
– 2 lunches and 2 breakfasts
and boiled wine and brandy at the party
– accommodation and food for
the driver
– organizational costs and
leadership

The price does not include:
– Additional meals in
households
– Individual costs
-Other drink at the party

Registration and information
by phone or e-mail.
DEADLINE until 5th of January

Number of participants: 20.

CONTACT:
065/9988777 – Nemanja Potrebić
064/2375303 – Danijela Santrač
infoviaserbia@gmail.com

The action is realized by the
team „Via Serbia“, Association „Temska“
Partner organizations:
Association „Zlatne rukeStareplanine“, „MZ Temska“