Почетак » Сеоске Чаролије

Сеоске Чаролије

Да ли се сећате зиме на селу? Да ли се сећате бакиних специјалитета, мириса укусне хране, топлог шпорета и пуцкетање ватре? Санкања на џаковима, грудвања и прављење снешка белића? Ако се сећате тих дана, време је да се подсетите, а ако нисте доживели, доживите садa са нама! СРПСКА НОВА ГОДИНА НА СЕОСКИ НАЧИН; НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У НАРОДНОЈ НОШЊИ! 😉

Идемо у Темску, село са изузeтно богатом историјом, село средњовековних тврђава, једно од најнасељенијих села Старе планине које краси невероватна природа ове прелепе и још увек дивље планине. Њену природу и села сваке године обилазимо и истражујемо. Главни циљ нам је да промовишемо наше село, сеоски живот и да га оживимо нашим посетама. Зато сваке године лепоте старопланинске природе и села делимо са вама.
Стара планина као једна од најлепших и најочуванијих планина Србије, са разноврсним природним добрима, биљним и животињскимсветом и богатом руралном традицијом, проглашена је за Парк природе 1997 године. ПрипадаКарпатско-балканском планинском ситему, а на очуваност природе ове планине свакако је утицала њена изолованост. Изузетно је богата водом, па је красе чудесни водопади, бистре реке, богате шуме, поља шумског воћа и ароматичног биља, разноврстан биодиверзитет, због чега носи епитет „планинска лепотица на истоку Србије“ и током целе године представља идеално место за љубитеље нетакнуте природе.

ПРОГРАМ:

Петак, 12.1.2018

18:00h: Полазак са главне железничке станице код плаве локомотиве, долазак 15 минута раније како би смо кренули на време.
Путујемо аутопутем до Ниша, одакле се одвајамо и возимо се кроз Сићевачку клисуру према Пироту, а затим од Пирота даље настављамо до села Темска.
22:00h: Долзак у Темску, смештај по домаћинствима. Слободно време и дружење до спавања.

Субота, 13.1.2018

8:00h: Доручак, лична хигијена
9:00h: Завирићемо у сеоски „музеј“ и открити „Тајну једног времена“. Упознаћемо и прву плетиљу Србије, тета Мињу, која ће нас спровести кроз зборављене вредности. Тета Миња нас упознаје са артефктима прохујалих времена и са давном прошлошћу од турских тапија до данас.
12:00h: Организовани ручак у Месној Заједници Темска. За припремање богате трпезе и специјалитета Старе планине биће задужене жене из Удружења „Темштанка“, које сваке године учествују и организују Фестивал старопланинских јела.
Након ручка одлазак на брдо Темска. На брду нас чека наш „камп“, где ће се кувати домаће вино и ракија. Оно што нам остаје, да уживамо у погледу, да се дружимо и испијамо топле напитке 🙂
Правићемо снешка, биће организовано такмичење у спусту џаковима, а на крају спуста ћемо имати радионицу у прављењу иглoа.
* Алтернатива: Ако снега не буде било, пешачићемо до села где ћемо имати радионицу подизања склоништа тзв. „бивка“.
16:00h: Посета ковачу, који ће нам показати процес ковања и упознати нас са овим старим занатом.
18:00h: Новогодишња вечера
Дочек и прослава новогодишње ноћи у просторијама Месне Заједнице. Забава ће бити отвореног типа, па ће нам се придружити и локалци из села 🙂
Тема журке ће бити: Народна ношња стил (одређена количина одевних предмета биће обезбеђена. Ко има неки мотив народне ношње, нека понесе) 🙂

Недеља, 14.1.2018

9:00h: Доручак
10:00h: Пешачење до видиковца Тумба, до кога постоји маркација захваљујући члановима тима Via Serbia, који су маркирали стазу овог лета, док су боравили у научно-истраживачком кампу у Темској. Стаза није превише напорна и укупно време за успон и спуст је око 3 сата. На путу ка селу посетићемо манастир Свети Ђорђе.
15:00h: Ручак
16:00h: Предавање на тему „Значај Топлодолске реке за геопростор Страе планине“ у МЗ Темска. На предавању ће бити речи о значају Топлодолске реке за село Темску и Стару планину, о њеној угрожености, о томе да јој прети исушивање и превођење у Хидроелектрану „Завој“, при чему ће до крајњих граница бити угрожен сав биљни и животињски свет у реци и око ње, али и живот у том делу Старе планине. Овај простор се истражује сваке године током научно – истраживачког кампа у Темској и нека истраживања и резултати на предавању ће бити изложени.
18:00h: Полазак за Београд

ЦЕНА: 6.700 динара

ОПРЕМА: Гојзерице/зимске чизме, зимска одећа, камашне, због санкања и игара у снегу приремите резерве за пресвалчење.

У цену укључено:
– Смештај две ноћи,
– Превоз,
– Новогодишњи ручак и пиће, новогодишња вечера, кувано вино и ракија на врху брда Темска.
– смештај и храна за возача
– организацијски трошкови и вођство пута

У цену није укључено:
– Додатни оброци у домаћинствима
– Индивидуални трошкови

Пријављивање и информације телефоном или мејлом.
РОК ПРИЈАВЕ до 5.јануара 🙂

КОНТАКТ:
064/8951330 – Александра Цветковић
065/9988777 – Немања Потребић
infoviaserbia@gmail.com

Акцију реализују: тим „Via Serbia“, Удружење „Темска“
Партнерске организације: Удружење „Темштанка“, Удружење „Златне руке Старе планине“, „МЗ Темска“

~~~~~~~~~

Do you remember winter in the coutryside? Do you remember grandma’s specialties, smell of a delicious food, evening spent by the warm cooker, sound of cracking fire? Sledding on sandbags, grudging and making snowman? If you remember these days, it is about time to refresh your memory, and if you did not experience it, experience now with us! SERBIAN (ORTODOX) NEW YEAR IN THE COUNTYSIDE; NEW YEAR PARTY IN SERBIAN NATIONAL COSTUMES! 😉
We are taking you to Temska, village with rich history, village of medieval fortress, one of the most populated villages of Stara planina (Old mountain) which is adorned with incredible nature of this beautiful and still wild mountain. We visit and explore it’s nature and its villages every year. Our mission is to promote village, life in the countyside and revive it with our visits. Therefore every year we share the beauty of the nature and this village with you.
Stara planina (Old mountain) as one of the most beautiful and wildest mountains of Serbia, with diverse natural resources, plant and animal world and rich rural tradition, has been declared a nature park in 1997. It belongs to the Carpathian-Balkan mountain system and on the preservation of this nature, certainly it thanks to is its isolation. It is extremely rich in water, and it is adorned with marvelous waterfalls, clear rivers, rich forests, fields of forest fruits and aromatic herbs, a diverse biodiversity, why it carries the epithety „mountain beauty in the east of Serbia“ and is an ideal place for lovers of untouched nature throughout the year.

ACTION PROGRAM
:
FRIDAY: January 12, 2018

18:00h: Departure from the main train station near blue locomotive, the arrival is 15 minutes earlier to get started on time.
We travel by highway to Niš, where we exit and drive through the Sićevac gorge towards Pirot, and then from Pirot we continue to the village of Temska.
22:00h: Arrival in village of Temska, accommodation by household. Free activities.

SATURDAY: January 13, 2018

8:00h: Breakfast, personal hygiene
9:00h: We will peek at the village „museum“ and discover „The secret of one time“. We will also get to know the first women in knitting of Serbia, auntie Minja, who will lead us through the forgotten values. Minja will introduce us with the ancient artifacts and the ancient past from the Turkish tapes to this day.
12:00h: Organized lunch in the Temska community center. For the preparation of the rich food table and specialties of the Stara planina (Old Mountain), women from the Association „Temstanka“ will be in charge, which each year participates and organizes the Festival of Old-Mountain Meals.
After lunch, we are going to the Temska hill. On the hill, our „camp“ is waiting for us, where domestic wine and rakija (brandy) will be cooked. What remains for us is to enjoy the view, to hang out and drink hot drinks 🙂
We will be making snowman, and after we will organize a competition in downhill sledding, and at the end of the downhill we will have a workshop in making igloos.
*Alternative: If there is no snow, we will walk to the village where we will have a workshop in making natural shelters so-called. „survival huts“.
16:00h: We will visit the blacksmith, which will show us the process of forging and introduce us to this old craft.
18:00h: New Year’s Eve dinner
New Year’s Eve party and celebration in the premises of the Community center. Party will be open type, so locals from the village will join us 🙂
The theme of the party will be: National costume style, a certain amount of garments will be provided. Who has some motive of folk costumes, bring it with you 🙂

SUNDAY: January 14, 2018

9: 00h: Breakfast
10: 00h: Walking to the Tumba sightseeing station, which has a marked directions thanks to members of the Via Serbia team, who marked the trail this summer while staying at the research camp in Temska. The trail is not too hard and the total time for ascent and descent is about 3 hours. On the way to the village we will visit St. George’s Monastery.
15: 00h: Lunch
16: 00h: Lecture on „The Importance of the Toplodol River for the Geosphere of the StaraPlanina“ in MZ Temska. The lecture will be about the importance of the Toplodol river for the village of Temska and the StaraPlanina, about its vulnerability, that it is threatened by drying up and implement into the Zavoj Hydroelectric Power Plant, which will endanger all the plant and animals in the river and around it, but also life in that part of the Stara Planina. This space is explored every year during the research camp in Temska and some research results will be exhibited in discourse.
18: 00h: Departure to Belgrade

PRICE: 6,700 dinars

EQUIPMENT: Winter boots, winter clothes, gaiters, for the sledding and snow games take the extra clothes.

The price includes:
– Accommodation for two nights,
– Transport,
– New Year’s lunch and drinks, New Year’s Eve dinner, boiled wine and brandy at the top of the Temska hill.
– accommodation and food for the driver
– organizational costs and leadership

The price does not include:
– Additional meals in households
– Individual costs

Registration and information by phone or e-mail.
DEADLINE until 5th of January 🙂

CONTACT:
064/8951330 – Aleksandra Cvetkovic
065/9988777 – Nemanja Potrebić
infoviaserbia@gmail.com

The action is realized by the team „Via Serbia“, Association „Temska“
Partner organizations: Association „Temstanka“, Association „ZlatnerukeStareplanine“, „MZ Temska“